Fonder.

När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. I dag finns cirka 2 500 fonder på den svenska marknaden tillgängliga för svenska sparare. Det bäddar för konkurrens och mångfald.

Delta i våra seminarium och lär dig mer

Fondsparande är den vanligaste sparformen i Sverige. Upp­skattningsvis 85 procent av svenskarna sparar i fonder på ett eller annat sätt. Den svenska lagstiftningen om fonder bygger till största delen på de EU-direktiv om fonder som kallas UCITS (”Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”).

Fondkategorier

Aktie- och räntefonder
Ofta med inriktning mot en viss region eller bransch.

Värdepappersfonder och specialfonder
Innebär att investerare i en specialfond själv måste sätta sig in i fondens bestämmelser för att förstå dess riskegenskaper. Vanliga un­dantag är vilken typ av exponering fonden får ha, t.ex. en­skilda råvaror, eller möjlighet till en högre exponering mot en enskild motpart, vilket innebär en lägre riskspridning.

Hedgefond.
En hedgefond är en fond vars mål i regel är avkastning som inte är beroende av hur någon särskild marknad utvecklas. En fond som har som mål att skapa avkastning oberoende av hur de finansiella marknaderna utvecklas kallas för absolutavkastande.

Fond-i-fond (FOF).
Detta är en fond som placerar i andra fonder. Många väljer idag en FOF för att själva slippa välja eller byta mellan olika fonder. Nackdelen är att man i regel får betala dubbla avgifter, dels för förvaltningen i FOF och dels i de underliggande fonderna.

Samarbetspartners